Мотивација и соработка со детето

Родителот има различни одговорности кон детето, почнувајќи од обезбедување на неговите егзистенцијални потреби, преку воспитување до воспоставување на детска автономија. За правилен раст и развој на детето од особена важност е да се биде добар родител, односно добар родител-слушател и родител-водач. Притоа, секогаш е потребно детето да се стави во прв план. Програмата „Фер родител…

Повеќе

Унапредување на комуникациските родителски вештини во релација со детето

Сe што прави родителот со детето има форма на комуникација. Со комуникацијата родителот на детето му испраќа пораки, преку кои сака да му го пренесе тоа што го мисли, чувствува или тоа што го сака. Тоа не се однесува само на изговорените зборови, туку и на бојата на гласот со која се обраќа родителот, изразот…

Повеќе

Дали позитивното родителство функционира и во посебни услови?

Позитивно родителство во посебни услови Децата меѓу себе се разликуваат по многу работи, а особено значајна разлика во нивниот развој е изложеноста на ризици врз кои тие не се во состојба да влијаат. Светот во кој децата се раѓаат, растат и се развиваат за едни значи сигурност, прифаќање и грижа, а за други истиот тој…

Повеќе

Како да ја подобрам комуникацијата со моето дете?

Вежбајте ги вештините за активно слушање! Родителот често сака да ги вербализира, да ги раскажува заедничките настани со детето. Притоа се случува родителот да ги каже сопствените доживувања, впечатоци и мисли и не остава простор детето да ги искаже сопствените чувства и искуства од тој настан. Тоа е многу ризично во општеството во кое денес…

Повеќе

Како расте и се развива детето

ШТО Е ДЕТСКИ РАЗВОЈ? Кога станува збор за развојот на детето, се мисли на целиот процес и на сите промени што се случуваат во него, што го унапредуваат и притоа му обезбедуваат подобра рамнотежа, поголема стабилност и ефикасност во средината во која расте. Растот и развојот на детето се гледаат низ промените што се случуваат…

Повеќе

Воспитни родителски стилови

Во семејство со двајца родители, тие може да практикуваат исти, слични или различни воспитни стилови. Пожелно е родителите да се согласни околу основните вредности на кои сакаат да го научат детето и да не го рушат авторитетот на другиот родител, кој мисли и постапува поинаку, особено пред детето. На овој начин ќе се усогласат воспитните…

Повеќе

Родителството како (е) предизвик

Родителството е секојдневна интеракција на родителот со детето, која во себе вклучува нега, грижа, љубов, насочување, посветеност. Постојат низа очекувања кои одат заедно со улогата на родител, кои се менувале низ историјата. Во различни општества бил различен стандардот за добар родител, се применувале различни воспитни методи, се менувале видовите семејства и семејното живеење. Но, едно…

Повеќе

Кој може да го користи и кога?

Прирачникот е наменет за возрасните што се грижат за децата и што работат со децата. Наменет е за сите родители, старатели, згрижувачи, за оние што планираат да станат родители или старатели, но и за сите што се заинтересирани да дознаат повеќе за родителството. Содржината на прирачникот е адаптирана за родители и старатели на деца на…

Повеќе

Цели и принципи на позитивно родителство

                Промовирање и развивање знаења и вештини за позитивно родителство, со цел обезбедување на услови за благосостојба на детето и заштита од занемарување и насилство врз детето. Посебни цели на програмата: обезбедување услови за остварување на детските права; запознавање на родителот/ите со можностите, потребите, промените, спецификите и ограничувањата…

Повеќе

Улогата на родителот

Родителството е динамична животна улога со долгорочни цели. Таа не завршува само со процесот на раѓање на детето. Улогата на одговорно родителство подразбира: признавање на детето и неговите права; почитување на развојните потреби на децата; овозможување родителска грижа, нега, љубов, топлина кон детето; ненасилно однесување на родителот кон детето; користење позитивни родителски стратегии; насочување на…

Повеќе