ПРИНЦИП НА ПРИВРЗАНОСТ

Емоционалното поврзување е примарна потреба која се јавува уште при самото раѓање на детето. Врската што се формира помеѓу детето и првото возрасно лице (најчесто тоа е родителот) е одговорна за градење на идните релации и односи на детето со околината. Исто така, оваа врска е важна и за развивање на способноста на детето за…

Повеќе

Мотивација и соработка со детето

Родителот има различни одговорности кон детето, почнувајќи од обезбедување на неговите егзистенцијални потреби, преку воспитување до воспоставување на детска автономија. За правилен раст и развој на детето од особена важност е да се биде добар родител, односно добар родител-слушател и родител-водач. Притоа, секогаш е потребно детето да се стави во прв план. Програмата „Фер родител…

Повеќе

Унапредување на комуникациските родителски вештини во релација со детето

Сe што прави родителот со детето има форма на комуникација. Со комуникацијата родителот на детето му испраќа пораки, преку кои сака да му го пренесе тоа што го мисли, чувствува или тоа што го сака. Тоа не се однесува само на изговорените зборови, туку и на бојата на гласот со која се обраќа родителот, изразот…

Повеќе