Дисциплината често се поистоветува со казната, забраната или се сфаќа како синоним на воспитување. Но казната и дисциплината се дијаметрално различни поими и упатуваат на различни дејства во родителството.
Во позитивната дисциплина нема место за казна, особено за физичко казнување на децата, за кое постои нулта толеранција. Позитивното родителство претставува многу повеќе од дисциплинирање, па затоа позитивната дисциплина е еден од принципите на позитивното родителство.

Please follow and like us:

Leave a Comment