Позитивното родителство се базира врз пет принципи, кои меѓу себе се преплетуваат, градејќи добра основа, силна врска меѓу детето и родителот, позиционирајќи го родителот како успешен водач во растењето на детето.
Принципи на позитивното родителство се:
1. приврзаност;
2. почитување;
3. проактивно родителство;
4. емпатично водство;
5. позитивна дисциплина.

Please follow and like us:

Leave a Comment