Во оваа развојна фаза преку секојдневното живеење, комуникацијата помеѓу детето и родителот продолжува да се збогатува.Кај детето почнува да се развива говорот, тоа учи по пат на повторување, имитирање и водење од страна на возрасниот. нивните темпераменти.

Please follow and like us:

Leave a Comment