15 Годишен Јубилеј на ЦИР ВИГОТСКИ, одбележен преку фокус групи со професионалци за валидација на Програмата ФЕР РОДИТЕЛ-ФЕР ДЕТЕ,

поддржана од Канцеларијата на УНИЦЕФ.

Leave a Comment