Да се вклучат повеќе наставници и родители во групи за едукација за родителство, бидејќи темите се интересни и недоволно застапени во нашиот систем“.

  „Презентираниот материјал е интересен и одамна немало ваква  корисна програма за родителите и професионалците“.

Родителите и ние како професионалци не сме размислувале дека во односите со нашите деца и ученици традициопналните методи на воспитување не се веќе ефикасни. и дека треба да работиме на нашата свест за промена на пристапот на воспитување“.

Добро би било да ја слушнат поголем број на родители – ова е навистина друга перспектива на родителство во современи услови за која не сме размислувале од овој аспект се досега“.