Позитивно родителство

Пристапот Позитивно родителство се базира врз дадените препораки во Светскиот извештај за насилство врз децата на Обединетите нации од 2006 година, за намалување на насилството врз децата во нивните семејства, а тоа се: промена на културолошката практика која придонесува за зголемување на насилството врз децата, вклучувајќи и забрана на физичката казна; промовирање ненасилна комуникација и…

Родителски стилови

Родителството е секојдневна интеракција на родителот со детето, која во себе вклучува нега, грижа, љубов, насочување, посветеност. Постојат низа очекувања кои одат заедно со улогата на родител, кои се менувале низ историјата. Во различни општества бил различен стандардот за добар родител, се применувале различни воспитни методи, се менувале видовите семејства и семејното живеење.

Тест за родителски стилови

Понекогаш однесувањето на родителот кон детето излегува од границите на еден стил и може да е комбинација од повеќе воспитни стилови. Сепак, најдоминантните и најприменувани постапки во родителството означуваат поголема склоност кон одреден воспитен стил, кој родителот го оправдува и му дава приоритет. Секој родителски воспитен стил развива одредени особини и …